ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามที่ชาวบ้านนามูลฮิ้นร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นทุกท่าน กำหนดจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างรั้วของโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2563 ซึ่งได้ดำเนินการในส่วนของการรับบริจาค รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ได้ทำพิธีทอดถวายผ้าป่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ครั้งที่ 5 /2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติกำหนดจัดพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมผ้าป่าในครั้งนี้ ให้แล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดทำผ้าป่า ส่วนรายละเอียดเรื่องการก่อสร้างรั้วนั้น อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการวางแผน เพื่อประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ สำหรับยอดผ้าป่าล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 404,619 บาท (สี่แสนสี่พันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,10:13   อ่าน 19 ครั้ง