ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ (COVID19) จัดการตนเองในชีวิตวิถีใหม่ New Normal
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ (COVID19) จัดการตนเองในชีวิตวิถีใหม่ New Normal  ตาม 6 มาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1.  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน/ห้องเรียน
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. โรงเรียนจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอในทุกอาคารเรียน
4. ทุก ๆ ห้องที่มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ จะต้องจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร (ห้องเรียนละ 20 – 25 คน)
5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,10:08   อ่าน 21 ครั้ง