ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
14 สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นได้ดำเนินการ อบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,10:13   อ่าน 28 ครั้ง