ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 11/2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

10-11 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออก
ถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ตลอดจนแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,22:48   อ่าน 20 ครั้ง