ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ลำดับที่ 1 แบบ ป1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 360,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ลำดับที่ 2 แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ลำดับที่ 3 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,630,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..