กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ / เป้าหมาย
กลยุทธ์
          1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
          3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย
          1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี
          2. ผู้เรียนทุกคน มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
          3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีนิสัยรักการเรียนรู้และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
          4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน
          5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง