ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 ในครั้งนั้นอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล วัดบ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย” เปิดทำการเรียนการสอนแบบสหศึกษา จนถึง พ.ศ. 2491 ถูกยุบให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านนาทราย (ชุณห์ศรีสวัสดิ์)
          พ.ศ. 2492 ทางการให้แยกมาเรียนที่โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านนามูลฮิ้น เป็นสถานที่เล่าเรียนแต่ยังเป็นโรงเรียนบ้านนาทราย (ชุณห์ศรีสวัสดิ์)
          พ.ศ. 2497 ได้สร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินที่ชาวบ้านร่วมกันสงวนไว้ในราชการ โดยอาศัยชาวบ้านและคณะครูได้บริจาคไม้และอุปกรณ์โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการ
          พ.ศ. 2498 ย้ายจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารชั่วคราว
          พ.ศ. 2500 ทางราชการให้แยกเป็นเอกเทศ มีชื่อว่า โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
          พ.ศ. 2510 ทหารอเมริกันได้ขอรื้อถอนอาคารชั่วคราวและได้ปลูกสร้างให้ใหม่ ขนาด 3 ห้องเรียน ในครั้งนี้ทางราชการได้อนุมัติเงิน จำนวน 1,500 บาท รวมทั้งงบประมาณจากทางอำเภอ เป็นเงิน 3,000 บาท ทำการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์

          งบประมาณและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ มีดังนี้
          พ.ศ. 2521 ก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราคา 65,000 บาท จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ. 2524 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 360,000 บาท จำนวน
1 หลัง และก่อสร้างส้วม แบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง งบประมาณ 40,000 บาท จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ. 2525 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 งบประมาณ 200,000 บาท จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ. 2528 ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.202/2526 ขนาด 3 ที่ งบประมาณ 26,250 บาท ก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 งบประมาณ 10,000 บาท จำนวน 1 หลัง (จำหน่าย 24 สิงหาคม 2533 เนื่องจากวาตภัย และนำไม้ที่ได้จากอาคารหลังเก่ามาก่อสร้างเรือนเพาะชำหลังใหม่ ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร สูง 2.30 เมตร) และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 800,000 บาท จำนวน 1 หลัง (ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน ตรวจรับเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2533)
          พ.ศ. 2529 ประมงจังหวัด โดยโครงการประมงโรงเรียน ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาให้โรงเรียน จำนวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
          พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน (ตรวจรับเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532)
          พ.ศ. 2536 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล คสล. จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 80,000 บาท
          พ.ศ. 2537 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,630,000 บาท (ต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรียน งบประมาณ 181,500 บาท)
          พ.ศ. 2538 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 109,000 บาท
          พ.ศ. 2539 ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/2526 จำนวน 4 ที่ งบประมาณ 89,848 บาท
          พ.ศ. 2548 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 220 ตารางเมตร งบประมาณ 92,000 บาท
 
 
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ บ้านนามูลฮิ้น หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 9 บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 5, บ้านนาคำกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหัวโพน หมู่ที่ 6