ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (10 มิถุนายน เดิม)
ชั้น จำนวน รวม ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
ชาย หญิง
อนุบาล 2 6 7 13 นางภัทรา  โซนเดอร์ส
อนุบาล 3 20 6 26 น.ส.กุลภัสสร  พันธุกาง
รวมอนุบาล 26 13 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 12 22 นางอภิรดี  รัตโน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 นางพรสวรรค์  รอดสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 น.ส.ญาณ์นภัส  ภะวะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 12 5 17 น.ส.สุทาทิพย์  ผาสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 นางดรุณี  เวชกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 น.ส.อัมพร  เทอำรุง
รวมประถมศึกษา 56 46 102  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 น.ส.วิชชุดา  พินิกิจ, น.ส.รัตน์ติญากร นรบัติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 นางสุดารัตน์  ศิริสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 4 15 นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 32 18 50  
รวมทั้งสิ้น 114 78 191