ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร มีอภิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา เจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรพสิทธิ์ ชมภู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ สุริยุทธ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ปทุมไกยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิตย์ วิจิตรเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505 - 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ กิติศรีวรพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายมีชัย ศรีษะนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2501 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ศุภวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 - 2501
ชื่อ-นามสกุล : นายพื้น หงษ์ภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487 - 2492