ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.ย. 63 กิจกรรมอบรมตามโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
ผู้เข้าอบรม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิทยากร
- วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพน
- วิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทราย
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น/ชุดพลศึกษา โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย
21 ส.ค. 63 ถึง 23 ส.ค. 63 การฝึกอบรมหลักสูตร "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563"
การฝึกอบรมหลักสูตร "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563" รุ่นที่ 3 
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3) จำนวน 8 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่นที่กำหนด
- ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน จำนวน 1 คน เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรประจำหมู่
ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) / ชุดลูกเสือ ครูธัมรงค์ / กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นพ.1