คณะผู้บริหาร

นายนพพร มีอภิรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา