คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายนพพร มีอภิรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัทรา โซนเดอร์ส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกุลภัสสร พันธุกาง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอภิรดี รัตโน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรสวรรค์ รอดสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวญาณ์นภัส ภะวะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุทาทิพย์ ผาสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางดรุณี เวชกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอัมพร เทอำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิชชุดา พินิกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัตน์ติญากร นรบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุดารัตน์ ศิริสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางปรียาภรณ์ เทพดู่
ครู

นายอภิวัฒน์ ศิริสุข
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายวิทวัส รัตนวิรุฬห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจศา บุญมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมนตรี แก้วบริบัตร
นักการภารโรง

นายปกรณ์รัมย์ รามราชทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6