วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ บริหารโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ปรัชญา
          มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
 
พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
          2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ให้ทันสมัย และเอื้อต่อการเรียนรู้