ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563
10-11 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ตลอดจนแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,22:53   อ่าน 18 ครั้ง